Algemene Voorwaarden Everything About Computers

1. Algemeen.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, nader te noemen Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, regelingen en overeenkomsten waarbij EAC goederen  en/of diensten van welke aard ook aan een opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Overeenkomsten terzake de levering van goederen en/of diensten zijn pas van kracht na bevestiging van EAC. De factuur wordt geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de Voorwaarden strijdig zijn met de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden van EAC.

2. Offertes en prijs.

De omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden. Indien in de offerte niet anders is bepaald, is deze niet langer geldig dan 14 dagen na offertedatum. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van  materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt  mogen door  EAC worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. Eventuele installatie-, montage-, vrachtkosten, verpakking, assurantie en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, indien deze niet geoffreerd zijn. EAC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake verrichte werkzaamheden en/of diensten van derden met betrekking tot een door haar aanvaarde opdracht. Reiskosten, alsmede kosten van logies en verblijf van EAC medewerkers  worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Opdrachten en/of orders, hoe dan ook verstrekt, zijn voor de opdrachtgever bindend.

3. Levertijden en levering

De opgaven van (leverings)termijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De opdrachtgever kan aan de opgegeven termijnen geen rechten ontlenen. Bij overschrijding van deze termijnen zal EAC in overleg treden met de  opdrachtgever. EAC is niet aansprakelijk voor overschrijding van termijnen als gevolg van vertraging in de leveranties van door derden te leveren materialen en/of diensten. De opdrachtgever is verplicht de door EAC ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. Tenzij anders overeengekomen, is het gekochte c.q. bestelde c.q. geleverde voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van levering. Levering geschiedt af bedrijf EAC. Vanaf het moment van levering reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook wanneer franko levering is overeengekomen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tijdens het vervoer. EAC behoudt zich het recht voor zaken te leveren in gedeelten. EAC heeft het recht terzake van deze deelleveringen afzonderlijke facturen uit te brengen.

4. Betaling

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden opdrachten tot een totaalbedrag van minder dan € 3500,= betaald bij verstrekking van de opdracht, en opdrachten met een bedrag van meer dan € 3500,= dienen als volgt te worden betaald: 50% bij verstrekking van de opdracht. 45% 14 dagen voor aflevering en / of oplevering. 5% bij oplevering.

Indien de opdrachtgever met de afname in verzuim is wordt 100% gefactureerd. Indien de opdrachtgever zich niet aan de opgegeven betalingsregeling houdt, is EAC gerechtigd de plaatsing en/of levering uit te stellen tot de opdrachtgever wel aan zijn verplichting heeft voldaan. EAC is niet aansprakelijk voor eventuele schade, uit welken hoofde dan ook, die deze vertraging met zich mee brengt. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden, op de door EAC aan te geven wijze. Bij te late betaling kan EAC zonder dat hiertoe enige aanmaning is vereist de opdrachtgever de wettelijke rente berekenen. Door EAC  te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderzins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. EAC is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het verschuldigde bedrag, te verhogen met BTW met een minimum van € 500,=. In geval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover EAC in gebreke mocht blijven aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, bij aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedel afstand of liquidatie van de onderneming van opdrachtgever, wordt al hetgeen door opdrachtgever uit hoofde van enigerlei opdracht aan EAC verschuldigd is, dadelijk opeisbaar. EAC heeft dan het recht bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van EAC welke uit de wanprestatie van opdrachtgever voortvloeien.

5. Eigendomsovergang / verlening overdracht van rechten

Aan de opdrachtgever afgeleverde zaken blijven eigendom van EAC. Eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan EAC voorbehouden, zolang de  opdrachtgever niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met EAC aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Door EAC geproduceerde software blijft eigendom van EAC en geeft de opdrachtgever alleen gebruikersrecht indien niet schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Uitsluiting aansprakelijkheid

EAC is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. In dat geval is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever tot het bedrag wat onder haar beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, danwel tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde exclusief BTW.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.0 Garantie gaat in op moment van levering.

7.1 Door EAC beschikbaar gestelde zaken die anders dan als gevolg van voor rekening van de opdrachtgever komende oorzaken gebrekkig blijken te zijn, zullen door EAC worden hersteld of vervangen binnen de garantietermijn. Wanneer door EAC geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal EAC de betreffende diensten alsnog deugdelijk uitvoeren binnen de garantietermijn. EAC wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Tenzij anders overeengekomen eindigt de aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum, waarop de betreffende zaak is afgeleverd. In tegenstelling tot de in art. 7.1 genoemde termijn verleent EAC een garantietermijn van 30 kalenderdagen op door haar uitgevoerde reparaties en werkzaamheden, indien het dezelfde oorzaken en onderdelen betreft. EAC behoudt zich het recht voor, de kosten door te belasten.

7.2 Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken, is uitgesloten; bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing van een productie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.

7.3 De opdrachtgever zal geen rechten jegens EAC inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in gevallen waarin lid 1 en lid 2 van dit artikel toepasselijk zijn, EAC verder gaande prestaties zou moeten leveren dan in dit artikel voorzien.

7.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan EAC zich in de rechtsverhouding jegens de opdrachtgever bedient.

7.5 De opdrachtgever vrijwaart EAC voor alle aanspraken van derden terzake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de opdrachtgever zou blijven, indien de betreffende derde de opdrachtgever zou aanspreken.

7.6 Garantie, Nieuw-, aankoopgarantie wordt afgehandeld volgens specificatie van EAC.

7.7 Aansprakelijkheid van EAC voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8. Intellectuele eigendom

EAC neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren prestatie in strijd kan komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan EAC verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal EAC, onverminderd de in artikel 7 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits de opdrachtgever EAC tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen.

9. Overmacht

Bij intreden van omstandigheden die nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, aardbeving, overheidsmaatregelen en alle andere bedrijfsstoringen zowel bij EAC als bij toeleveranciers, als mede wanprestatie van toeleveranciers, tengevolge waarvan EAC haar verplichtingen jegens de opdrachtgever redelijkerwijs niet tijdig kan nakomen. Nadrukkelijk wordt onder overmacht eveneens verstaan het uitvallen van de directeur/eigenaar Frank Verheijen. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging zonder rechterlijke tussenkomst  te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, mag door afzonderlijk gefactureerd.

10. Aansprakelijkheid voor adviezen

Adviezen van EAC worden naar beste kennis van zaken gegeven; EAC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Het advies van EAC ontheft de afnemer c.q. opdrachtgever onder geen voorwaarde van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren/geleverde goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel.

11. Reclames / kwaliteit

Gebreken in het geleverde moeten binnen 2 dagen schriftelijk aan EAC worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Binnen 8 dagen na constatering van de vermeende ondeugdelijkheid c.q. het gebrek dient de opdrachtgever de betreffende goederen voor zijn rekening en risico naar EAC te transporteren. Reclames geven niet het recht tot het opschorten van betalingen. Indien een reklame door EAC c.q. de bevoegde rechter gegrond wordt bevonden, is EAC tot niets meer verplicht dan waartoe EAC op grond van de garantieverplichtingen en het omtrent aansprakelijkheid bepaalde is gehouden. EAC is nooit aansprakelijk voor eventuele (indirecte) bedrijfsschade, gevolgschade etc. Enige aansprakelijkheid van EAC en/of verplichting tot vergoeding van de door de opdrachtgever geleden schade door EAC zal / zullen zich nimmer uitstrekken tot een hoger bedrag dan het totaalbedrag exclusief BTW dat de opdrachtgever terzake de betreffende opdracht aan EAC verschuldigd was.

12. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend het Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige

strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan

Copyright ©2018, All rights reserved, Everything About Computers

Offerte aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u eenvoudig een offerte bij ons aanvragen.